Zprávy

Černé stavby

Pokud je zjištěno, že někdo postavil stavbu bez povolení, proč není donucen ji neprodleně na své náklady zase zbourat? Pak by si mohl o povolení požádat a případně stavit znovu. Prodělá tím, ale jak jinak chcete zařídit, aby lidé nestavěli na černo a nedoufali, že jim to projde? A i kdyby ne, tak přeci můžou požádat o povolení dodatečně. A jestli to chápu dobře, tak i třeba po 10 letech?

Děkuji Vám za dotaz. V případě, že se někde nachází tzv. černá stavba, tj. stavba realizovaná bez řádného povolení, může kdokoli podat na stavební úřad podnět k tomu, aby tento zahájil řízení o odstranění stavby. Po podání takového podnětu by jej měl stavební úřad vyhodnotit a následně nařídit kontrolní prohlídku stavby. Je-li na základě kontrolní prohlídky zjištěno, že se jedná o černou stavbu, je stavební úřad povinen zahájit řízení o odstranění stavby. Protože je nařízení odstranění stavby považováno za významný zásah do vlastnického práva chráněného mimo jiné Ústavou, je vlastníkovi stavby dána možnost své pochybení napravit, a to žádostí o tzv. dodatečné povolení stavby. V rámci řízení o dodatečném povolení je vlastník stavby povinen stavebnímu úřadu předložit k posouzení podklady v obdobném rozsahu jako u standardního stavebního povolení tak, aby bylo najisto prokázáno, že stavba není v rozporu s právními předpisy. 
 
Pokud se ukáže, že stavbu dodatečně povolit nelze, přistoupí stavební úřad k vydání rozhodnutí o odstranění stavby s určením přiměřené lhůty. Pokud by nebyla černá stavba ve stanovené lhůtě odstraněna, jedná se o přestupek vlastníka stavby, za něž může být stavebním úřadem pokutován. Stavební úřad by v takovém případě měl paralelně zajistit výkon takového rozhodnutí, tedy přistoupit k odstranění stavby sám či věc předat k výkonu exekutorovi. V praxi bohužel stavební úřady k výkonu svého rozhodnutí o odstranění stavby přistupují velice neochotně. Důvodem je zejména povinnost obce nést často vysoké náklady, které jsou s výkonem rozhodnutí, tedy s odstraněním stavby spojené. Tyto náklady mohou být a velmi často také jsou ve zjevném nepoměru k finančním možnostem obecního úřadu, jemuž je přenesená působnost na úseku stavebního zákona v daném případě svěřena. Následné vymáhání po stavebníkovi je také složité. 

Obecně jsem ale přesvědčen, že tuto oblast máme legislativou upravenu poměrně dobře a jde spíše o samotnou praxi a rychlost rozhodování stavebních úřadů, aby nedoházelo k excesům povolování stavby po mnoha letech. Osobně bych určitě nepovažoval za rozumné, aby se každá stavba realizovaná bez stavebního povolení bourala a následně po uskutečnění stavebního řízení s kladným výsledkem stavěla znovu, jak naznačujete v dotazu. To by nebylo logické ani ekonomické. Proto máme institut dodatečného povolení stavby.

Přidáno: 20. 03. 2019

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.